BIBLIOTHEEK

De WTKG beheert al kort na de oprichting in 1963 een eigen bibliotheek, die nu is ondergebracht in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Met de jaren heeft deze zich ontwikkeld tot een omvangrijke verzameling met een totale schaplengte van circa dertig meter. De inhoud bestaat met name uit periodieken: tijdschriften en onregelmatige uitgaven van instituten, zoals proefschriften en onderzoeksverslagen. Een klein deel wordt gevuld met boeken, kaarten en separaten. Er zijn geen beperkingen ten aanzien van de geografische herkomst, beschrijvingen van allerlei uithoeken van de aarde zijn hier te vinden. Het streven om de collectie te beperken tot de geologische literatuur is grotendeels nagekomen, maar blijft niet beperkt tot het Tertiair en het Kwartair.

REGISTER VAN DE BIBLIOTHEEK

De ontsluiting van de bibliotheek is in ontwikkeling. Er is door de voormalige bibliothecaris R. van Slageren een digitaal bestand opgesteld wat een deel van de bibliotheek ontsluit. Dit werk is in de tweede helft van de jaren negentig uitgevoerd en het is op deze website te downloaden. De vorige 'Catalogus van de bibliotheek' dateert van 1974 en is opgesteld door A.W. Janssen. Van computers was toen nog geen sprake, het was een gestencilde oplage.

DIGITAAL RAADPLEGEN VAN HET REGISTER

Het digitale register van de bibliotheek kent de volgende onderdelen:

 1. Inleiding (inhoud en systematiek)
 2. Reglement van de bibliotheek
 3. Inventaris van kaarten
 4. Periodieken (overzicht met plaatsingscodes)
 5. Boeken, tijdschriften en separata (publicaties alfabetisch gerangschikt naar auteur)

De publicaties zijn opgenomen in de onderdelen 3, 4 en 5. Onder punt 1 wordt uitgelegd hoe die onderdelen zijn opgebouwd en punt 2 biedt de voorwaarden die gelden bij uitlening van een publicatie.
Het register biedt van de aanwezige publicaties de auteur, titel en uitgave. De presentatie is een lijst op alfabetische volgorde, met de auteursnaam als ingang. De publicaties zijn niet gerubriceerd noch van trefwoorden voorzien. Zoekopdrachten met eigen gekozen trefwoorden geven dus slechts een beperkt resultaat.

VERZOEK TOT UITLENING

Het uitlenen geschiedt conform het 'Reglement van de bibliotheek' (zie punt 2). U kunt voor vragen contact opnemen met de bibliothecaris.

REGLEMENT VAN DE BIBLIOTHEEK

 1. Het gebruik van de bibliotheek staat open voor leden van de Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie en voor derden. Aan de leden van de WTKG wordt in voorkomende gevallen voorrang verleend bij de uitlening.

 2. Verzoeken tot lening kunnen (bij voorkeur) schriftelijk of telefonisch gedaan worden bij de bibliothecaris. Deze zorgt voor toezending van het gevraagde, of voor overhandiging op de eerstvolgende bijeenkomst van de WTKG. Er dient rekening mee gehouden te worden, dat enige vertraging op kan treden, doordat de bibliotheek niet bewaard wordt ten huize van de bibliothecaris. Zaken, die op een WTKG-bijeenkomst worden geleend moeten daarom minstens twee weken te voren worden aangevraagd.

 3. Per keer kunnen niet meer dan vijf titels worden geleend. De leentermijn bedraagt maximaal 1 maand, of zoveel korter als de bibliothecaris noodzakelijk acht in verband met andere belangstellenden voor het geleende. De toegestane leentermijn bedraagt echter minimaal 2 weken, om een redelijke bestudering van het geleende mogelijk te maken.

 4. De lener is aansprakelijk voor zoekraken of beschadiging van het geleende. De lener dient in voorkomende gevallen de kosten van reparatie of vervanging van het geleende tot tevredenheid van de bibliothecaris te voldoen. In de geleende publicaties mogen geen aantekeningen worden gemaakt.

 5. Portokosten zijn voor rekening van de lener. Bij de zending wordt een uitleenformulier ingesloten, dat door de lener onmiddellijk ondertekend moet worden geretourneerd.

 6. Op het uitleenformulier zijn de verschuldigde portokosten vermeld. Deze dienen te worden voldaan door overmaken op de girorekening van de penningmeester onder vermelding van: kosten lening bibliotheek.

 7. Bij retourzending van geleende literatuur dient de lener te zorgen voor adequate verpakking en voldoende frankering. Werken, die vanwege hun waarde aangetekend aan de lener toegezonden zijn dienen ook aangetekend te worden geretourneerd.

 8. Van werken, waarvan de staat naar oordeel van de bibliothecaris uitlening niet toelaat kan de bibliothecaris uitlening weigeren. Van zulke werken kunnen fotokopieën verkregen worden tegen vergoeding van 0,05 Euro per pagina. Deze fotokopieën mogen worden behouden.

 9. Indien naar het oordeel van de bibliothecaris een lener onvoldoende zorgvuldigheid betracht bij het omgaan met het geleende kunnen hem verdere leningen geweigerd worden. Beroep tegen zo'n weigering staat voor WTKG-leden open bij het bestuur van de WTKG.

 10. Door gebruik van de bibliotheek verklaart de lener zich akkoord met dit uitleenreglement.

DOWNLOAD VAN CATALOGUS

De catalogus kan worden gedownload. Voor gebruik moet het worden uitgepakt met een unzipper, bijvoorbeeld Winzip. Deze versie van de catalogus is op 5 januari 2014 beschikbaar gesteld.